Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti eDane s.r.o.,

se sídlem Prvního pluku 320/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 02989620

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 226016

emailová adresa: edane@taxvision.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

I.

Poskytovatel poskytuje služby při zpracování daňových přiznání, přehledů a jiných podání pro orgány veřejné správy České republiky. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na poskytnutí služeb, provedení díla či dodávku digitálního obsahu (služby, díla a digitální obsah jsou dále v těchto VOP společně označovány jen jako „Služby“ a poskytnutí služeb, provedení díla a dodávka digitálního obsahu jsou dále v těchto VOP společně označovány jen jako „dodání Služeb“). Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy o dodání Služeb, přičemž s nimi byl vysloven Objednatelem souhlas elektronickou cestou při vytvoření objednávky. „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí elektronická objednávka Objednatele na dodání Služeb akceptovaná Poskytovatelem. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Objednatel je povinen se s těmito VOP seznámit a vystavením a odesláním elektronické objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. „Objednatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel i spotřebitel. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každý člověk, který uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Uzavřená Smlouva je Poskytovatelem archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Po dobu archivace je Smlouva Objednateli přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Poskytovatel sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Objednatele), přičemž Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky anebo ceny nad jejich rámec;
 2. požaduje úhradu ceny před dodáním Služeb Objednateli;
 3. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo od Smlouvy odstoupit, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je blíže specifikován v čl. VIII. těchto VOP. Objednatel však není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. VIII odst. 3. těchto VOP;
 4. v případě, že Objednatel má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III.

Objednávka a Smlouva

 1. Objednávku je Objednatel oprávněn provést pouze elektronicky na webových stránkách www.edane.cz. Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Objednatel možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil (požadované plnění, způsob úhrady atd.), jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávku Objednatel odešle (závazně zadá) vůči Poskytovateli příkazem “Dokončit objednávku” na výše uvedených webových stránkách. Při odeslání objednávky může Objednatel Poskytovatele požádat, aby Poskytovatel začal s plněním svých povinností dle Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku. Pokud tak Objednatel učiní, není oprávněn po splnění Služeb od Smlouvy odstoupit. Objednávka zadaná Objednatelem je pro Objednatele závazná po dobu dvoudnů. Poté, co Objednatel elektronicky objedná vybrané Služby, Poskytovatel mu neprodleně potvrdí obdržení objednávky.
 2. Objednávka je návrhem na uzavření Smlouvy o dodání Služeb. Smlouva je uzavřena, pokud Poskytovatel objednávku v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede Poskytovatel elektronicky odesláním e – mailové zprávy obsahující výslovnou informaci o přijetí objednávky (návrhu Objednatele na uzavření Smlouvy) na e – mailovou adresu Objednatele. Spolu s akceptací objednávky zašle Poskytovatel Objednateli i znění Smlouvy (objednávky) a úplné znění těchto VOP. Objednatel je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany Poskytovatele.
 3. Nepřijme-li Poskytovatel objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Objednatelem, Smlouva uzavřena není. Poskytovatel není povinen objednávku přijmout.
 4. Na základě uzavřené Smlouvy se Poskytovatel zejména zavazuje dodat Objednateli Služby dle uzavřené Smlouvy a umožnit Objednateli nabýt vlastnické právo/licenci ke Službám a Objednatel se zejména zavazuje Služby převzít a zaplatit za ně Poskytovateli sjednanou cenu.
 5. Doručování v rámci smluvního vztahu i dodání Služeb probíhá výhradně elektronicky. Objednatel je za tímto účelem povinen vyplnit během zadávání objednávky funkční e-mailovou adresu, jejíž funkčnost a dostupnost musí být zajištěna ze strany Objednatele po celou dobu od objednání Služeb až po jejich dodání Objednateli.

IV.

Cena a platební podmínky

 1. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu stanovenou v ceníku Služeb uveřejněném na www.edane.cz a v potvrzené objednávce. Cena Služeb je určena podle ceníku Služeb ve výši, v níž je u konkrétní Služby uvedena ke dni, kdy Objednatel zadal objednávku. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků. V případě expresního dodání Služeb bude Objednateli účtován expresní poplatek ve výši uvedené v ceníku Služeb na www.edane.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná ke dni následujícímu po dni, v němž byl nový ceník uveřejněn v příslušné sekci webových stránek www.edane.cz. Změna ceníku se nevztahuje na již zadané objednávky.
 2. Cena Služeb je splatná před dodáním Služeb, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Služeb se Smlouva od počátku ruší.
 3. Platby jsou ve standardních případech hrazeny platební bránou ComGate Payments, a.s., přičemž po zaplacení je Objednateli elektronicky na uvedený kontaktní e-mail zaslána faktura, kterou vystaví Poskytovatel. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 4. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
 5. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 6. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

V.

Podklady poskytnuté Objednatelem

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné plnění závazků Poskytovatele podle Smlouvy, zejména předat mu všechny účetní doklady (dále jen „Podklady“). Specifikace Podkladů vyžadovaných Poskytovatelem pro jednotlivé Služby je uvedena na webových stránkách www.edane.cz. Podklady Objednatel zašle Poskytovateli spolu s objednávkou. V případě, že Poklady poskytnuté Objednatelem budou nedostatečné, bude Poskytovatel Objednatele kontaktovat za účelem dodání chybějících Podkladů. Lhůty pro dodání Služeb uvedené v čl. VI. těchto VOP v takovém případě běží až předáním všech Podkladů vyžadovaných Poskytovatelem.
 2. Objednatel odpovídá za to, že Podklady předávané Poskytovateli budou odpovídat skutečnosti a budou v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Objednatel, pokud byl Poskytovatelem upozorněn na závady v předaných Podkladech je povinen doklady přepracovat, doplnit, popř. uvést do souladu s obecně závaznými právními předpisy o účetnictví a obratem vrátit Poskytovateli ke zpracování.
 4. Poskytovatel neodpovídá za majetkové sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nesprávných, pozdě předaných či nepředaných Podkladů, které obdržel nebo měl obdržet od Objednatele.

VI.

Dodání Služeb

 1. Pokud Objednatel výslovně požádal Poskytovatele, aby začal s plněním svých povinností dle Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, je termín dodání Služeb uveden ve Smlouvě (zadané objednávce), přičemž s tímto termínem byl Objednatel seznámen před odesláním (zadáním) objednávky na webových stránkách www.edane.cz. V případě, že Objednatel nepožádal Poskytovatele, aby začal s plněním svých povinností dle Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, činí termín dodání Služeb 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 2. Poskytovatel dodá Služby Objednateli odesláním emailové zprávy na kontaktní email Objednatele obsahující odkaz na internetové stránky Poskytovatele, na kterých bude výsledek Služby Objednateli k dispozici ke stažení ve formátech pdf, pro možnost tisku, (tento formát lze otevřít v libovolném prohlížeči pdf, např acrobat reader) a xml, který odpovídá standardům a schématům pro elektronické zpracování dat ve veřejné správě. Odesláním emailové zprávy obsahující odkaz je povinnost Poskytovatele provést Služby dle Smlouvy splněna. Náklady na dodání Služeb Poskytovatel nepožaduje.

VII.

Vady Služeb, nároky z vad

 1. Pokud mají Služby nedostatky (např. nemají sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, neodpovídají zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady, za které Poskytovatel odpovídá.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí výsledku Služby, má se za to, že vada existovala již při převzetí; Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u Služeb vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí; to neplatí v případě, že je Objednatel podnikatelem (§ 2158 občanského zákoníku).
 3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí výsledku Služby provést jeho prohlídku. Je-li dodáno s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pokud výsledek Služby při převzetí Objednatelem není ve shodě se Smlouvou, má Objednatel právo na to, aby jej Poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Objednatele buď výměnou, nebo opravou; není-li takový postup možný, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Objednatel před převzetím výsledku Služby o vadě věděl nebo ji sám způsobil, zejména vadnými Podklady.
 4. Práva z vad (reklamaci) uplatňuje Objednatel u Poskytovatele, a to nejlépe písemně, nebo e – mailem na adresu edane@taxvision.cz. Reklamaci Poskytovatel vyřídí, nebude-li s Objednatelem dohodnuto jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po obdržení reklamovaného výsledku Služby Poskytovatel Objednateli bez zbytečného odkladu e - mailem zašle potvrzení o reklamaci - Reklamační protokol. Uzná-li Poskytovatel reklamaci za oprávněnou, a není-li možná výměna za bezvadné plnění či odstranění vady a Objednatel od Smlouvy odstoupí, Poskytovatel uhrazenou cenu za Služby poukáže zpět na účet Objednatele. Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, po kterou Objednatel nepředal Poskytovateli veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel, který je spotřebitelem, a který nepožádal Poskytovatele, aby začal s plněním svých povinností dle Smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit může Objednatel buď písemně, dopisem adresovaným na adresu sídla Poskytovatele, nebo elektronicky, e – mailovou zprávou odeslanou na adresu edane@taxvision.cz. V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a bankovní spojení pro účely vrácení zaplacené ceny Poskytovateli. Lhůta je zachována, pokud Objednatel v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení o odstoupení. Pro odstoupení od smlouvy může Objednatel využít též vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, se kterým je Objednatel seznámen před zadáním objednávky a zároveň je formulář k dispozici na webových stránkách www.edane.cz. Odstoupením se smlouva ruší od počátku.
 2. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel Objednateli peněžní prostředky přijaté od Objednatele, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem, kterým je od Objednatele přijal.

3. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy:

a) o poskytování Služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,

b) o poskytování Služeb - dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

4. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Objednatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. O tuto poměrnou část sjednané ceny budou sníženy peněžní prostředky, které má Poskytovatel vrátit Objednateli dle čl. VIII. odst. 2 těchto VOP. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

5. Objednatel, který není spotřebitelem, může od uzavřené smlouvy odstoupit pouze z důvodů a způsobem stanoveným dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IX.

Další ustanovení

 1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Objednatelem Poskytovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Objednatel dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů (a to včetně IP adresy) pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Poskytovatele. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s vykonáváním činnosti podle Smlouvy a těchto VOP dozví. Tato povinnost trvá i po ukončení činnosti podle Smlouvy a těchto VOP.
 3. Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou v důsledku chybného poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly, že výše případné náhrady škody je v případě Smlouvy uzavřené s Objednatelem, který je podnikatelem, omezena částkou ve výši 100.000,- Kč. Poskytovatel prohlašuje, že uzavřel pojištění této odpovědnosti za škody.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP se stávají nedílnou součástí Smlouvy okamžikem jejího vzniku.
 2. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a pokud je Objednatel Spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

V Praze dne 15.12.2014