Přiznání k dani z příjmů - OSVČ a další příjmy

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každý, kdo má kromě zaměstnání také OSVČ příjmy z
 • drobného prodeje zemědělských produktů
 • prodeje movitých věcí, pokud jste prodali nějaký movitý majetek (cokoliv, co lze odnést), který je nebo v období 5 let před prodejem byl zahrnut do obchodního majetku, jednalo-li se o nemovitý majetek (pozemky a stavby),pak 5 let vlastnictví nebo 2 roky vlastnictví, když jste danou nemovitost užívali k vlastnímu bydlení.
 • prodeje nemovitostí
 • prodeje cenných papírů
 • převodu podle § 10 odst. 1, písm. c) zákona
 • pronájmu nemovitých věcí (dům, pozemek, byt…) a to i krátkodobě, nebo dlouhodobě movité věci (auto, stoje,…)
Pro podání daňového přiznání je důležité, aby výše vašeho příjmu přesáhla hranici 15.000 Kč celkového příjmu, pro zaměstnané pak max. 6.000 Kč, do těchto limitů se nezapočítávají příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmy od daně osvobozené.

UPOZORNĚNÍ

 • V případě, že máte ostatní příjmy, nepodepisujte v zaměstnání čtvrtou stranu PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ (takzvaný růžový papír), ale požadujte potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Jestliže chcete uplatnit jako OSVČ paušální výdaje a váš příjem z podnikání máte jako hlavní činnost, pak nemůžete žádat o daňový bonus na děti.
 • Nezapomeňte, že máte povinnost podat i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a na vaši zdravotní pojišťovnu.
 • Od roku 2014 se zavádí nová sleva, tzv. školkovné. Rodiče si mohou od daňového základu odečíst výdaje na umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Výše slevy je limitována viz podrobné informace níže.
 • Povinná záloha na daň z příjmu na další rok se stanovuje podle výše daňové povinnosti loňského roku a to takto:
  • méně než 30.000 Kč, záloha se neplatí
  • vyšší než 30.000 Kč ale méně než 150.000 Kč, záloha je ve výši 40% z daňové povinnosti a platí se pololetně tedy k 15. červnu a 15. prosinci
  • vyšší než 150.000 Kč, záloha je ve výši 25% z daňové povinnosti a platí se čtvrtletně tedy k 15. březnu, 15. červnu, 15. září a 15. prosinci
  • Pokud však máte zaměstnání, z kterého vám je srážena zálohová daň a výše daňového zatížení ze zaměstnání je vyšší než 50% z celkové částky daňové povinnosti, pak zálohy platit nemusíte.

FORMULÁŘ

Jedná se o přiznání 25 5405 MFin 5405 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

TERMÍNY

1.4.
 • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 1. 4. dalšího roku.
 • Jestliže jste požádali o pomoc daňového poradce, pak musíte do 1. 4. dalšího roku odevzdat na finančním úřad plnou moc a daňové přiznání pak odevzdat do 1. 7.
 • Daň musíte zaplatit na účet č. 721-matrika Vaše finančního úřadu, VS je RČ.

PODKLADY

Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
 • Podklady pro zjištění základu daně:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od všech zaměstnavatelů (pokud jste byl/a zaměstnán/a).
  • Druh podnikání (činnosti) podle živnostenského listu, resp. všechny druhy podnikání, jestliže jich máte více.
  • Příjmy, v libovolné formě - buď jen hodnotou, nebo soubory se zpracovanou daňovou evidencí.
  • Výdaje, v libovolné formě - buď jen hodnotou, nebo soubory se zpracovanou daňovou evidencí, včetně výkazů příjmů a výdajů a o majetku a závazcích. Jestliže nevyplníte, budeme předpokládat, že chcete uplatnit výdaje procentem z příjmu.
  • K dalším příjmům (pokud jsou), o jaký druh příjmu se jedná, ke každému pak příjmy a skutečné výdaje. Jen v případě pronájmu a zemědělské činnosti můžete použít výdaje procentem a to 30 % resp. 80 %.
  • U pronájmů uveďte, zda je daná věc ve společném jmění manželů.
 • Podklady pro slevy na dani:
  • Jméno a RČ manžela/ky, jestliže žádáte o uplatnění slevy na manžela/ku a nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68.000 Kč.
  • Potvrzení, že jste držitelem průkazu ZTP/P.
  • Jméno a RČ dětí, které žijí s vámi ve společné domácnosti, a vy žádáte o daňové zvýhodnění. Pokud v domácnosti žije více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich.
  • Potvrzení, že jste byl v daném roce studentem.
 • Podklady pro odčitatelné položky ze základu daně:
  • Potvrzení o předání finančního daru neziskové organizaci. Aby bylo možné dar uznat jako odčitatelnou položku musí úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Potvrzení o výši zaplacených úroků na stavební spoření nebo hypotéku, maximální částka je 300.000 Kč nebo 25.000 Kč za měsíc, kdy jste úroky spláceli.
  • Potvrzení o výši příspěvku na penzijní připojištění a či pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
  • Potvrzení o výši příspěvku na soukromé životní pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
  • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci, takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3.000 Kč.
  • Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, max. však do výše 10.000 Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13.000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15.000 Kč).
  • Potvrzení o podpoře výzkumu a vývoje.
  • Potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, max. však do výše 9.900 Kč v roce 2016.
  • Příloha k prokázání nároku na daňové zvýhodnění, je povinnou přílohou pokud poplatník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění. To platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec.