DPFO pro studenty a osoby na rodičovské

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každý student od 15 let, rodič na rodičovské, který má
  příjmy z
  • podnikání vyšší než 15.000 Kč, ve vašem případě je to bráno jako vedlejší činnost, studenti do 18 let nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění. Pokud jste měli i příjmy ze zaměstnání, jste povinni podat daňové přiznání při vyšším příjmu z podnikání než 6.000 Kč.
  • brigád, pokud jich máte víc souběžně a chcete požádat o vrácení sražené daně.
  • ostatních příjmů, zde je limit pro povinnost podat přiznání 30.000 Kč, pokud není napsáno jinak. Do 30.000 Kč jsou osvobozeny příjmy z:
   • reklam či činností na internetu
   • drobného prodeje zemědělských produktů
   • prodeje nemovitostí
   • prodeje cenných papírů, zde je limit pro osvobození 100.000 Kč
   • prodeje movitých věcí, pokud jste prodali nějaký movitý majetek (cokoliv, co lze odnést), který je nebo v období 5 let před prodejem byl zahrnut do obchodního majetku, jednalo-li se o nemovitý majetek (pozemky a stavby), pak 5 let vlastnictví nebo 2 roky vlastnictví, když jste danou nemovitost užívali k vlastnímu bydlení.
  • pronájmu nemovitých věcí (dům, pozemek, byt…) a to i krátkodobě, nebo dlouhodobě movité věci (auto, stoje,….)

UPOZORNĚNÍ

 • V případě, že podnikáte, nezapomeňte na podání přehledu na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Týká se to jen osob starších 18 let. V přehledu nezapomeňte uvést, že příjem z podnikání je vedlejším příjmem.
 • Od roku 2014 se zavádí nová sleva, tzv. školkovné. Rodiče si mohou od daňového základu odečíst výdaje na umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Výše slevy je limitována viz podrobné informace níže.
 • FORMULÁŘ

  Jedná se o přiznání 25 5405 MFin 5405 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  1.4.
  • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 1. 4. dalšího roku.
  • Jestliže jste požádali o pomoc daňového poradce, pak musíte do 1. 4. dalšího roku odevzdat na finančním úřad plnou moc a daňové přiznání pak odevzdat do 1. 7.
  • Daň musíte zaplatit na účet č. 721-matrika Vašeho finančního úřadu, VS je RČ.

  PODKLADY

  Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Podklady pro zjištění základu daně:
   • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od všech zaměstnavatelů.
   • O jaký druh příjmu se jedná, ke každému pak příjmy a skutečné výdaje, jen v případě pronájmu a zemědělské činnosti můžete použít výdaje procentem a to 30% resp. 80%.
   • U pronájmů, jestli je daná věc ve společném jmění manželů.
  • Podklady pro slevy na dani:
   • Jméno a RČ manžela/ky, jestliže žádáte o uplatnění slevy na manžela/ku a nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68.000 Kč.
   • Potvrzení, že jste držitelem průkazu ZTP/P.
   • Jméno a RČ dětí, které žijí s vámi ve společné domácnosti a vy žádáte o daňové zvýhodnění. Pokud v domácnosti žije více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich.
   • Potvrzení, že jste byl v daném roce studentem.
  • Podklady pro odčitatelné položky ze základu daně:
   • Potvrzení o předání finančního daru neziskové organizaci. Aby bylo možné dar uznat jako odčitatelnou položku musí úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
   • Potvrzení o výši zaplacených úroků na stavební spoření nebo hypotéku, maximální částka je 300.000 Kč nebo 25.000 Kč za měsíc, kdy jste úroky spláceli.
   • Potvrzení o výši příspěvku na penzijní připojištění a či pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o výši příspěvku na soukromé životní pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci, takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3.000 Kč.
   • Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, max. však do výše 10.000 Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13.000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15.000 Kč).
   • Potvrzení o podpoře výzkumu a vývoje.
   • Potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, max. však do výše 9.900 Kč v roce 2016.
   • Příloha k prokázání nároku na daňové zvýhodnění, je povinnou přílohou pokud poplatník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění. To platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec.