Přiznání k dani z příjmů právnických osob

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každá právnická osoba, tedy společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), neziskové organizace (n.o.), která v daném roce vykazovala nějakou činnost.

UPOZORNĚNÍ

 • Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.
 • Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, výsledkem hospodaření je zisk nebo ztráta. Dále se výsledek hospodaření zvyšuje o nedaňové náklady a další položky, které zvyšují základ daně a může se snížit o položky snižující základ daně. Mezi nejoblíbenější položky snižující základ daně patří paušální výdaj na provoz motorového vozidla - nezapomeňte na něj!
 • Zdaňovací období je kalendářní rok, nebo hospodářský rok, ev. pak jiná období při přeměnách nebo přechodu na hospodářský rok.
 • Změna zdaňovacího období může pomoci i vaší společnosti - stačí podat oznámení o změně zdaňovacího období finančnímu úřadu. Toto oznámení vám rádi připravíme - objednejte si ho u nás.
 • Sazba daně z příjmů je 19%.

FORMULÁŘ

Jedná se o přiznání 25 5404 MFin 5404 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

TERMÍNY

 • Přiznání je třeba odevzdat do 1. 4. dalšího roku.
 • Termín pro podání přiznání a pro splatnost daně lze prodloužit o 3 měsíce na základě udělené plné moci daňovému poradci. Plnou moc je třeba do 1. 4. doručit příslušnému finančnímu úřadu a daňové přiznání pak podat do 1. 7. Plnou moc pro daňového poradce si u nás můžete objednat.
 • Daň uhraďte na účet č. 7704-matrika Vašeho finančního úřadu. Je třeba uvést správný variabilní symbol - IČ společnosti.

PODKLADY

Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
 • Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, předvaha, v celých korunách, nezaokrouhlené. Jedná se o sestavy, které získáte z vašeho účetního programu.
 • Odpisy hmotného majetku, stačí součet odpisů. V případě, že si nejste jistí správností odpisů, pošlete nám inventurní karty majetku.
 • Nedaňové náklady, pokud není poznat z výsledovky, připravte si čísla účtů nedaňových nákladů z účtové osnovy a jejich zůstatky k 31. 12.
 • Uplatněné či neuplatněné ztráty z minulých let, jen v případě, že nám neposkytnete loňské daňové přiznání.
 • Počet zaměstnanců.
 • Neuhrazené závazky a pohledávky, v libovolných sestavách s časovým rozlišením.
 • Loňské DP, pokud ho máte.