Přiznání k dani z přidané hodnoty

KDO MUSÍ PODÁVAT

 • Dobrovolný plátce Plátcem DPH se může dobrovolně stát osoba (právnická i fyzická), která vykonává ekonomickou činnost v ČR. Pokud to je pro vás výhodné, můžete požádat o dobrovolnou registraci.
 • Povinný plátce Pokud vaše příjmy jako OSVČ nebo firmy za 12 po sobě jdoucích měsíců překročily hranici 1 milion korun, máte povinnost se zaregistrovat a stanete se měsíčním plátcem DPH.
 • Identifikovaná osoba V rámci ČR se identifikovaná osoba chová jako neplátce DPH, ale má povinnost podat přiznání k DPH nebo souhrnné hlášení, pokud nastane v daném období nějaký obchod v rámci EU (zjednodušeně řečeno), tedy:
  • pořídili jste z jiného státu EU zboží, jehož celková hodnota je vyšší než 326.000 Kč
  • přijali jste službu s místem plnění v tuzemsku od firmy neusazené v ČR
  • přijali jste zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od firmy neusazené v ČR
  • poskytli jste službu s místem plnění v jiném státě EU
  Od data registrace k DPH musíte u všech svých zdanitelných plnění počítat s DPH:
 • základní sazba 21 %
 • první snížená sazba 15 %
 • druhá snížená sazba 10 % - je platná od 1. 1. 2015 a vztahuje se na kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti, léky, tištěné knihy a některé mlýnské výrobky a směsi z nich

UPOZORNĚNÍ

 • Každý člen společnosti fyzických osob (podle nového OZ, dříve se společnost označovala jako sdružení), pokud je celá společnost FO plátcem DPH, musí podávat přiznání k DPH a to tak, že jeden společník odevzdává přiznání k DPH vyplněné a ostatní členové nulové.
 • Výpočet DPH se provádí ze základu, který se násobí sazbou daně (0,21 či 0,15 či 0,10). Ze součtu těchto čísel pak vyjde celková částka. Příklad: Chci za prodané boty získat 1000 Kč, vypočtu tedy DPH jako 1000*0,21=210 Kč, celková prodejní cena je 1210 Kč.
 • Výpočet DPH je možné také provádět z celkové ceny: Celková prodejní cena je 1210 Kč, tj. při sazbě DPH 21% je to 121 % ze základu 100 %. DPH tedy je 1210/121 *21 = 210 Kč.
 • Je třeba si uvědomit, zda vaše veškeré příjmy podléhají DPH a zda máte nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši. Pokud uskutečňujete plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, pak nemáte nárok na odpočet DPH na vstupu u plnění, která přímo souvisí s osvobozeným plněním. Pokud nelze přijatá plnění k uskutečněným osvobozeným plněním jednoznačně přiřadit, je třeba krátit DPH na vstupu koeficientem.
 • Přenesená daňová povinnost je důležitý pojem u DPH, týká se následujících plnění
  • dodání zlata
  • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  • stavebních nebo montážních prací
  • zboží uvedené v příloze č. 5 zákona
 • Znamená to, že povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění.
 • V případě, že pro vás platí přenesená daňová povinnost, máte povinnost finančnímu úřadu podat s daňovým přiznáním i Výpis z evidence.
 • Pokud jste v daném období, za které vyplňujete přiznání, vystavovali faktury do EU s místem plnění v EU (tedy bez DPH), máte povinnost za dané období vyplnit a podat také Souhrnné hlášení.
 • FORMULÁŘ

  Jedná se o přiznání 25 5401 MFin 5401 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 25. dne následujícího měsíce, jestliže jste měsíční plátci DPH.
  • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 25. dne měsíce, který následuje po daném čtvrtletí, jestliže jste čtvrtletní plátci DPH.
  • Daň je splatná v termínu pro podání přiznání. DPH se platí na účet č. 705-matrika vašeho finančního úřadu. Jako variabilní symbol je třeba uvést IČ firmy - právnické osoby. Fyzická osoba uvádí jako variabilní symbol rodné číslo bez lomítka.

  PODKLADY

  Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Sestavy uskutečněných a přijatých plnění v libovolné formě. Například seznamy v Excelu, sestavy z účetního programu apod.
  • Pokud sestavy nemáte zpracované, pošlete nám naskenované doklady, podle kterých chcete DPH vypočítat.
  • Pokud chcete vyplnit souhrnné hlášení, budeme potřebovat počet uskutečněných transakcí, DIČ partnera a celkový objem v Kč.