Přiznání k dani z příjmů - příjmy jen OSVČ

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každá osoba, která má v ČR příjmy z podnikání (OSVČ) a to i v případě, že má v daném roce ztrátu. V případě, že máte činnost pozastavenou na živnostenském úřadě, stačí poslat čestné prohlášení, že jste nepodnikali.

UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte, že máte povinnost podat i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na správu sociálního zabezpečení a na vaši zdravotní pojišťovnu.
  Povinná záloha na daň z příjmu na další rok se stanovuje podle výše daňové povinnosti loňského roku a to takto:
  • méně než 30.000 Kč, záloha se neplatí
  • vyšší než 30.000 Kč ale méně než 150.000 Kč, záloha je ve výši 40% z daňové povinnosti a platí se pololetně tedy k 15. červnu a 15. prosinci
  • vyšší než 150.000 Kč, záloha je ve výši 25% z daňové povinnosti a platí se čtvrtletně tedy k 15. březnu, 15. červnu, 15. září a 15. prosinci

  FORMULÁŘ

  Jedná se o přiznání 25 5405 MFin 5405 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  1.4.
  • Přiznání je třeba odevzdat do 1. 4. dalšího roku.
  • Termín pro podání přiznání a pro splatnost daně lze prodloužit o 3 měsíce na základě udělené plné moci daňovému poradci. Plnou moc je třeba do 1. 4. doručit příslušnému finančnímu úřadu a daňové přiznání pak podat do 1. 7. Plnou moc pro daňového poradce si u nás můžete objednat.
  • Daň uhraďte na účet č. 721-matrika vašeho finančního úřadu. Je třeba uvést správný variabilní symbol - vaše rodné číslo bez lomítka.

  PODKLADY

  Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Podklady pro zjištění základu daně:
   • Druh podnikání (činnosti) podle živnostenského listu, resp. všechny druhy podnikání, jestliže jich máte více.
   • Příjmy, v libovolné formě - buď jen hodnotou, nebo soubory se zpracovanou daňovou evidencí.
   • Výdaje, v libovolné formě - buď jen hodnotou, nebo soubory se zpracovanou daňovou evidencí, včetně výkazů příjmů a výdajů a o majetku a závazcích. Jestliže nevyplníte, budeme předpokládat, že chcete uplatnit výdaje procentem z příjmu.
  • Podklady pro slevy na dani:
   • Jméno a RČ manžela/ky, jestliže žádáte o uplatnění slevy na manžela/ku a nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68.000 Kč.
   • Potvrzení, že jste držitelem průkazu ZTP/P.
   • Jméno a RČ dětí, které žijí s vámi ve společné domácnosti, a vy žádáte o daňové zvýhodnění. Pokud v domácnosti žije více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich.
   • Potvrzení, že jste byl v daném roce studentem.
  • Podklady pro odčitatelné položky ze základu daně:
   • Potvrzení o předání finančního daru neziskové organizaci. Aby bylo možné dar uznat jako odčitatelnou položku musí úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
   • Potvrzení o výši zaplacených úroků na stavební spoření nebo hypotéku, maximální částka je 300.000 Kč nebo 25.000 Kč za měsíc, kdy jste úroky spláceli.
   • Potvrzení o výši příspěvku na penzijní připojištění a či pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o výši příspěvku na soukromé životní pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci, takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3.000 Kč.
   • Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, max. však do výše 10.000 Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13.000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15.000 Kč).
   • Potvrzení o podpoře výzkumu a vývoje.
   • Potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, max. však do výše 9.900 Kč v roce 2016.
   • Příloha k prokázání nároku na daňové zvýhodnění, je povinnou přílohou pokud poplatník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění. To platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec.