Přihláška k registraci k DPH

KDO MUSÍ PODÁVAT

Přihlášku k DPH je třeba podat v případě,
  • že váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhl hranici 1.000.000 Kč.
  • můžete se stát i dobrovolným plátcem DPH.

UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte, že výraz obrat znamená součet všech příjmů, které podléhají DPH, není to tedy zisk. Do obratu se nezapočítávají některá plnění osvobozená od DPH.

TERMÍNY

Přihlášku k registraci jste povinni podat do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém byl překročen obrat 1.000.000 Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích. Od 1. dne 2. měsíce po měsíci, ve kterém byl obrat překročen, se stáváte plátcem DPH.

PODKLADY

Pro vyplnění budete potřebovat tyto dokumenty, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list fyzické osoby.
  • Číslo vašeho účtu, který bude zveřejnen na stránkách MFČR a vy z něj budete platit DPH.
  • Datum, kdy jste překročili limit obratu a jeho výši, pokud se jedná o povinnou registraci.
  • Výši odhadovaného obratu za 12 měsíců, pokud se jedná o dobrovolnou registraci.
  • V případě, že jste v jiném členském státě EU registrováni k DPH, pak všechny DIČ, které máte.