Formát XML

Pro podání daňového přiznání existují v zásadě dvě možnosti. Buď formulář v papírové podobě doručíte na váš Finanční úřad osobně nebo poštou, anebo jej podáte elektronicky.

K elektronickému podání slouží dokument v XML formátu. Elektronicky lze komunikovat jak s Finančním úřadem (kde je to v některých případech povinné), správou sociálního zabezpečení i se zdravotními pojišťovnami. V případě správy sociálního zabezpečení i zdravotních pojišťoven se můžete libovolně rozhodnout, jakým způsobem podání učiníte.

V případě finančního úřadu jste povinni podat přiznání (resp. jakékoliv tvrzení) výhradně elektronicky, pokud splňujete jednu z následujících podmínek:

 • daňový subjekt má zpřístupněnu datovou schránku (včetně dobrovolného zřízení datové schránky),
 • zástupce daňového subjektu má zpřístupněnu datovou schránku,
 • daňový subjekt má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.

Povinnost se týká pouze těch přiznání (tvrzení), která mají zveřejněnou strukturu XML, jejich výčet uvádíme níže. Jsou to všechna přiznání kromě daně z nabytí nemovitostí a všechny registrace.

 Za elektronické podání se považuje odeslání datové zprávy

 • prostřednictvím datové schránky, nebo
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Prakticky to znamená, že lze daňové přiznání (tvrzení) odeslat následujícími způsoby:

 • prostřednictvím vaší datové schránky, nebo
 • prostřednictvím datové schránky zástupce (např. zmocněného daňového poradce – můžete zmocnit naše poradce, stačí objednat službu Plná moc), nebo
 • s využitím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO) a s uznávaným elektronickým podpisem: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

Poznámka k tzv. E-tiskopisu

GFŘ udělilo časově omezenou výjimku pro elektronické podání. Po přechodné období roku 2015 finanční zpráva akceptovala pro splnění povinnosti činit podání elektronicky i podání s využitím tzv. E-tiskopisu v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO). Takové podání je platné, je-li do 5ti pracovních dní potvrzeno. Potvrzení se při využití výše uvedené aplikace provádí tak, že se správci daně doručí (osobně nebo poštou) potvrzení, které bylo daňovému subjektu vystaveno aplikací po odeslání podání.

Tato výjimka však byla platná jen do 31.12.2015 a nyní již není tento způsob podání považován za elektronické podání.

Podání s použitím E-tiskopisu mohou učinit jen ty daňové subjekty, které nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

 

Speciální ustanovení pro elektronické podávání daňových přiznání k DPH

Zákonem o dani z přidané hodnoty stanovena povinnost elektronického podávání daňových přiznání k DPH a souvisejících hlášení pro všechny plátce DPH. Od 1.1.2016 je zrušena výjimka, kterou z této povinnosti měly některé fyzické osoby. Pro přiznání k DPH je však stále platná speciální výjimka – za elektronické podání se považuje i podání s tzv. E-tiskopisem.

 

Pokuta vždy nejméně 2 000 Kč

V případě, že daňový subjekt má podle zákona učinit podání elektronicky a podá jej v papírové formě, finanční úřad mu automaticky vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání. Pokud tímto jednáním subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být vyměřena pokuta až do výše 50 000 Kč.

 

Přiznání a další podání, která mají vybrané osoby povinnost učinit elektronicky:

I. Všechny registrace:

 • Přihláška k registraci fyzických osob
 • Přihláška k registraci právnických osob
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace

II. Přiznání a vyúčtování

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty a všechna související hlášení (souhrnné, kontrolní)
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

III. Další podání

 • Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
 • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Přiznání a další podání, která nemají zveřejněnou strukturu pro elektronické podání a nelze je tedy učinit elektronicky - stav k 12.3.2016:

I. Daň z nabytí, oznámení k dani z nemovitostí

 • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

II. Podání související s DPH

 • Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
 • Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

III. Podání související s daní z příjmů

 • Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
 • Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
 • Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Další podrobnosti k elektronickému podání pro finanční úřad lze nalézt v zápisu z Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství ČR a Komory daňových poradců ČR: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV-KDP_2015-02-18.pdf

Další podrobnosti k elektronickému podání DPH vydala finanční správa: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/DPH_elektronicky_20160107.pdf